Quang cao giua trang

Góp ý về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT

Thứ hai, 20 Tháng Chín 2021 7:13 SA
Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam (Công ty VINADES) vừa gửi Văn phòng chính phủ các ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT
Góp ý về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT

Toàn văn góp ý như sau:

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin & Truyền thông về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam (Công ty VINADES) có các ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư như sau:

1. Loại bỏ điều 19b mới bổ sung trong dự thảo

Dự thảo mới bổ sung Điều 19a và Điều 19b sau Điều 19 của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT, cụ thể:

“Điều 19b. Tạm ngừng, thu hồi tên miền quốc tế khi có vi phạm

1. Các căn cứ tạm ngừng hoạt động tên miền quốc tế khi có vi phạm:

a) Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan điều tra khi tiến hành các hoạt động nghiệp vụ để ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an ninh thông tin trong hoạt động bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật;

b) Theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về thông tin và truyền thông khi tiến hành các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hoặc khi cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông tiến hành các hoạt động phối hợp với thanh tra các Bộ, ngành khác có thẩm quyền để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm các quy định về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật;

2. Trường hợp quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều này:

a) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam thực hiện việc tạm ngừng hoạt động tên miền được yêu cầu đồng thời gửi văn bản thông báo về việc tạm ngừng tên miền đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

b) Thời gian tạm ngừng hoạt động tên miền phải được nêu cụ thể trong văn bản yêu cầu tạm ngừng tên miền đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, thời gian tạm ngừng tên miền thực hiện theo quy định về xử lý vi phạm hành chính tại Luật xử lý vi phạm hành chính và phải được nêu cụ thể trong quyết định tạm ngừng tên miền của cơ quan có thẩm quyền. Sau thời gian tạm ngừng, Nhà đăng ký đưa tên miền vào hoạt động trở lại nếu tên miền không thuộc các trường hợp phải thực hiện việc thu hồi theo quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Các căn cứ thu hồi tên miền quốc tế có vi phạm:

a) Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông có biện pháp khắc phục hậu quả là thu hồi tên miền hoặc áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu phương tiện vi phạm khi việc sử dụng tên miền vi phạm các quy định của pháp luật;

b) Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan điều tra hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật phụ trách về an ninh thông tin, tội phạm công nghệ cao khi việc sử dụng tên miền xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp quy định tại điểm a và b khoản 3 Điều này:các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam phối hợp với tổ chức quản lý đuôi tên miền cấp cao quốc tế thực hiện việc thu hồi tên miền trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định, văn bản yêu cầu thu hồi tên miền và thông báo về việc thu hồi tên miền đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan”.  

Công ty VINADES nhận thấy Điều 19b được bổ sung mà có nhiều vấn đề liên quan chắc chắn sẽ phát sinh sau này, nếu không được đề cập và làm rõ chính xác. Điển hình, vừa qua Công ty VINADES đã nhận được quyết định xử phạt vi phạm số 40/QĐ-XPVPHC ngày 05/03/2021 của Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội liên quan đến tên miền dauthau.info (đang được sử dụng cho phần mềm phân tích thông tin thầu - DauThau.info, và trang tin điện tử chuyên ngành đấu thầu). Đây là lần đầu vi phạm với lỗi rất nhỏ khi mà trang dauthau.info chỉ đăng lại 1 bài báo về đấu thầu, trích dẫn một số câu từ 1 bài báo liên quan đến thông tin thầu, đăng lại hai bài viết (trả lời của cơ quan nhà nước cho doanh nghiệp, liên quan đến lĩnh vực đấu thầu) từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ chinhphu.vn vậy mà đã bị “khép tội” là “Thiết lập trang tin điện tử tổng hợp không phép”, bị xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng và thu hồi tên miền dauthau.info (trong khi tên miền này ngoài việc vận hành trang tin điện tử chuyên ngành thì đồng thời cũng đang được sử dụng để cung cấp dịch vụ phần mềm cho hơn 50.000 người với hơn 28.000 nhà thầu). Khi quyết định xử phạt được đưa ra với biện pháp khắc phục hậu quả là thu hồi tên miền dauthau.info, trong các văn bản quy định tại Việt Nam chưa có quy định nào liên quan đến việc thu hồi tên miền quốc tế (như tên miền .info). 

Chính vì vậy, việc thực hiện quyết định xử phạt kéo dài tới hơn 4 tháng do không có cơ sở pháp lý để thực hiện, gây tổn thất lớn cho các bên liên quan. Công ty VINADES là chủ sở hữu tên miền và Công ty P.A Việt Nam là nhà đăng ký tên miền không biết cách để thu hồi tên miền quốc tế làm sao cho đúng quy định pháp luật. Công ty P.A Việt Nam đã hai lần gửi công văn đề nghị Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội hướng dẫn thủ tục thu hồi tên miền quốc tế, cụ thể là tên miền dauthau.info (công văn số 28-21/PAVIETNAM/DVKH-CV và công văn số 50-21/PAVIETNAM/DVKH-CV). Sau đó, Thanh tra Sở lại gửi công văn trả lời Công ty P.A Việt Nam rằng Thanh tra Sở là cơ quan thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, việc thực hiện quy trình thu hồi tên miền cần liên hệ Bộ Thông tin & Truyền thông hướng dẫn (công văn số 292/TTR của Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội gửi Công ty P.A Việt Nam ngày 15/07/2021). Nhận thấy quyết định xử phạt, thu hồi tên miền quốc tế thiếu hợp lý và hợp luật do không có cơ sở pháp luật cụ thể để thực hiện thu hồi, cả Công ty P.A Việt Nam và Công ty VINADES đã gửi các kiến nghị khác nhau lên Bộ TT&TT. Riêng công ty VINADES có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông đề nghị xem xét và thu hồi lại quyết định xử phạt (công văn số 14072021/VINADES-CV) sau đó Thanh tra Bộ Thông tin & Truyền thông phản hồi rằng đây là trách nhiệm của Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông và đề nghị Công ty VINADES liên hệ với Thanh tra Sở để giải quyết (công văn số 695/TTra). Vì những quy định thiếu khả năng thực thi nên vụ việc cho đến nay vẫn đi lòng vòng qua nhiều cấp và chưa đến hồi kết.

Trong bản dự thảo Thông tư sửa đổi này đã bổ sung thêm quy định và hướng dẫn cụ thể về việc thu hồi tên miền quốc tế, tuy nhiên lại có nhiều câu hỏi về vấn đề này mà bản thân công ty VINADES đang thấy bất hợp lý và ngay cả các nhà đăng ký tên miền quốc tế cũng chưa thể giải đáp như:

1. Theo pháp luật hiện hành quy định tên miền Việt Nam là tài nguyên quốc gia, nhưng tên miền quốc tế vốn được thế giới coi là tài sản số của cá nhân và doanh nghiệp. Theo dự thảo Thông tư mới thì tên miền quốc tế sẽ do nhà đăng ký tên miền quốc tế (như công ty P.A Việt Nam) thu hồi chứ không để chủ thể tự thu hồi như quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính). Như vậy thì: Tên miền Việt Nam được luật Việt Nam quy định là tài nguyên quốc gia, khi thu hồi thì quyền quản lý tên miền thuộc về Chính phủ. Nhưng tên miền quốc tế không giống tên miền Việt Nam vì nó là tài sản của chủ sở hữu, vậy khi bị thu hồi thì ai sẽ có trách nhiệm bảo quản tài sản thu hồi? 

2. Sau khi thu hồi thì Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam, Nhà nước hay chủ thể cũ của tên miền sẽ trả tiền gia hạn tên miền để bảo quản tài sản số này? 

3. Nếu tài sản thu hồi bị mất thì cơ quan ra quyết định thu hồi (trường hợp của tên miền dauthau.info là Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội) hay Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam (như trong trường hợp tên miền dauthau.info bị thu hồi thì là nhà đăng ký tên miền P.A Việt Nam) sẽ chịu trách nhiệm? 

4. Tên miền sau khi bị thu hồi có được cấp phát lại không? Nếu không thì có cách nào để ngăn cấm việc cấp phát lại (vì theo quy định quốc tế là tên miền đã thu hồi có thể cấp phát lại).

5. Nếu tên miền đã thu hồi, sau đó được cấp phát lại thì xảy ra 2 trường hợp: 

5.1. Chủ thể mới sau khi đăng ký được thì có quyền sử dụng tên miền đã bị thu hồi không? 

5.2. Chủ thể cũ nếu đăng ký lại được thì có quyền sử dụng lại tên miền đó không?

Trên đây là những vấn đề rắc rối sẽ phát sinh sẽ làm khó cả cơ quan quản lý, cá nhân/ doanh nghiệp và nhà đăng ký tên miền quốc tế nếu Điều 19b được chính thức bổ sung vào Thông tư mới. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và tài sản số của doanh nghiệp khi đăng ký tên miền quốc tế. Chính vì vậy, công ty VINADES đề nghị bỏ điều 19b trong dự thảo để tránh các rắc rối và tranh chấp có thể phát sinh mà không có cách giải quyết.

Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam 

Email: [email protected] 

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Sông Đà, Số 131 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Người phụ trách: Mr. Phạm Đức Tiến (CMO) - Điện thoại: 0981.826.394 

Lưu ý: Kể từ tháng 1/2020, để đáp ứng với yêu cầu giãn cách xã hội chống dịch COVID-19, công ty chúng tôi làm việc từ xa/ online. Mọi trao đổi đề nghị quý vị liên lạc qua số điện thoại và email ở trên. Thư từ gửi tới văn phòng qua đường bưu điện hiện không có người tiếp nhận!Góp ý này được ký điện tử bởi Công ty VINADES và gửi qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html. Đây là nơi người dân và doanh nghiệp có thể gửi công văn, góp ý, kiến nghị tới Chính phủ và các cơ quan Bộ, Ban ngành với tốc độ được xử lý rất nhanh chóng, công khai và minh bạch. Các doanh nghiệp có thể đăng ký tài khoản (cần có USB ký số) tại đây: https://dangky.dichvucong.gov.vn/register

Tác giả: Thuy Nguyen

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

QC huong dan su dung dauthau.info
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây