Quang cao giua trang

Thông tư 20/2014/TT-BTTTT

 
Số hiệu 20/2014/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Thông tư Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước
Ngày ban hành 05/12/2014
Ngày có hiệu lực 20/01/2015 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực CNTT, điện tử
Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
 

THÔNG TƯ

Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về danh mục, tiêu chí lựa chọn các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước và việc ưu tiên mua sắm, sử dụng phần mềm nguồn mở trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với:

a) Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là các cơ quan, tổ chức nhà nước) sử dụng vốn nhà nước để đầu tư, mua sắm sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ cho các hoạt động không nhằm mục đích thương mại;

b) Các tổ chức, doanh nghiệp tham gia xây dựng, cung cấp phần mềm cho cơ quan, tổ chức nhà nước.

2. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức không thuộc đối tượng nêu tại Khoản 1 Điều này áp dụng các quy định trong Thông tư này.

Điều 3. Tiêu chí lựa chọn sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước

Sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước phải đáp ứng các tiêu chí như sau:

1. Tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật

a) Phần mềm có các chức năng, tính năng kỹ thuật phù hợp với các yêu cầu nghiệp vụ hoặc các quy định, hướng dẫn tương ứng về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, tổ chức nhà nước;

b) Phần mềm đáp ứng được yêu cầu tương thích với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hiện có của cơ quan, tổ chức.

2. Tiêu chí về tính mở và tính bền vững của phần mềm

a) Phần mềm phải đảm bảo các quyền: Tự do sử dụng phần mềm không phải trả phí bản quyền, tự do phân phối lại phần mềm, tự do sửa đổi phần mềm theo nhu cầu sử dụng, tự do phân phối lại phần mềm đã chỉnh sửa (có thể thu phí hoặc miễn phí);

b) Phần mềm phải có bản mã nguồn, bản cài đặt được cung cấp miễn phí trên mạng (internet). Ưu tiên phần mềm có sẵn tài liệu hướng dẫn cài đặt, tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt;

c) Phần mềm có điểm ngưỡng thất bại PoF (Point of Failure) từ 50 điểm trở xuống và điểm mô hình độ chín nguồn mở OSMM (Open Source Maturity Model) từ 60 điểm trở lên.

Điều 4. Quy định về Danh mục

1. Danh mục các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước (sau đây gọi tắt là Danh mục) được quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. Các sản phẩm phần mềm nguồn mở trong Danh mục đã đáp ứng được các tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông tư này.

2. Danh mục được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Danh mục sẽ được cập nhật, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn phát triển.

4. Các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức hội đồng để đánh giá xác định sản phẩm chưa có trong Danh mục nhưng đáp ứng được các tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông tư này để áp dụng trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương mình.

Điều 5. Quy định về ưu tiên mua sắm, sử dụng phần mềm nguồn mở trong cơ quan, tổ chức nhà nước

1. Các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước bao gồm:

a) Sản phẩm phần mềm nguồn mở có tên trong Danh mục quy định tại Điều 4 Thông tư này;

b) Sản phẩm phần mềm nguồn mở đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông tư này, đặc biệt là các sản phẩm do tổ chức, doanh nghiệp trong nước phát triển, hoàn thiện, khai thác, cung cấp.

2. Các cơ quan, tổ chức nhà nước khi có nhu cầu sử dụng vốn nhà nước để đầu tư xây dựng, mua sắm, hoặc thuê sử dụng các loại phần mềm có trong Danh mục quy định tại Phụ lục của Thông tư này, hoặc các loại phần mềm mà trên thị trường đã có sản phẩm phần mềm nguồn mở tương ứng thỏa mãn tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông tư này, thì phải ưu tiên lựa chọn các sản phẩm phần mềm nguồn mở tương ứng theo quy định tại Khoản 1 Điều này và phải thể hiện rõ sự ưu tiên này trong các tài liệu như thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công, kế hoạch đấu thầu, kế hoạch đầu tư, hồ sơ mời thầu, yêu cầu chào hàng, yêu cầu báo giá hoặc các yêu cầu mua sắm khác.

3. Cơ quan, tổ chức nhà nước phải đảm bảo không đưa ra các yêu cầu, điều kiện, tính năng kỹ thuật có thể dẫn tới việc loại bỏ các sản phẩm phần mềm nguồn mở trong các tài liệu như thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công, kế hoạch đấu thầu, kế hoạch đầu tư, hồ sơ mời thầu, yêu cầu chào hàng, yêu cầu báo giá hoặc các yêu cầu mua sắm khác.

Ðiều 6. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn việc thực hiện Thông tư này; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Thông tư để cập nhật Danh mục sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

2. Các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến, quán triệt, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nội dung của Thông tư này trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành hoặc địa phương mình; tổng hợp gửi báo cáo về tình hình mua sắm, sử dụng phần mềm nguồn mở trong cơ quan, tổ chức nhà nước trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương mình về Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

1. Trong trường hợp việc đầu tư, mua sắm sản phẩm công nghệ thông tin đã được thẩm định, phê duyệt và triển khai trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

2. Trong trường hợp việc đầu tư, mua sắm sản phẩm công nghệ thông tin đã được thẩm định, phê duyệt nhưng chưa triển khai trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo các quy định tại Thông tư này.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2015.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết.

4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin;

- Ban Chỉ đạo CNTT cơ quan Đảng;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cổng thông tin điện tử của Bộ;

- Lưu: VT, CNTT (5).

BỘ TRƯỞNG


 


 


 


 

Nguyễn Bắc Son

 

Phụ lục

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM PHẦN MỀM NGUỒN MỞ ĐƯỢC ƯU TIÊN MUA SẮM, SỬ DỤNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2014/TT-BTTTT ngày tháng 12 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Loại phần mềm

Sản phẩm phần mềm nguồn mở

được ưu tiên

1

Hệ điều hành máy chủ

1.1

CentOS

Phiên bản 6.5 trở về sau

1.2

Debian

Phiên bản 7.2 trở về sau

2

Hệ điều hành máy trạm

2.1

Ubuntu

Phiên bản 8.10 trở về sau

2.2

Fedora

Phiên bản 19 trở về sau

3

Cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3.1

PostgreSQL

Phiên bản 9.3.4 trở về sau

3.2

MySQL

Phiên bản 5.1 trở về sau

3.3

MariaDB

Phiên bản 5.5.34 trở về sau

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn

3.4

MongoDB

Phiên bản 2.4 trở về sau

3.5

Hadoop

Phiên bản 2.2.0 trở về sau

 

4

 

Hệ thống phần mềm thư điện tử máy chủ

4.1

Zimbra

Phiên bản 8.5 trở về sau

4.2

OBM

Phiên bản 2.5.5 trở về sau

4.3

Sendmail

Phiên bản 8.13 trở về sau

4.4

Postfix

Phiên bản 2.5 trở về sau

5

Quản trị nội dung

Hệ quản trị nội dung và tài liệu (Content Management System)

5.1

Alfresco

Phiên bản 4.0 trở về sau

Hệ quản trị nội dung Web (Web Content Management System)

5.2

Drupal

Phiên bản 7.0 trở về sau

5.3

Joomla

Phiên bản 2.0 trở về sau

5.4

NukeViet

Phiên bản 3.4.02 trở về sau

6

Hệ thống cổng thông tin điện tử (ePortal)

6.1

Liferay

Phiên bản 6.0 trở về sau

6.2

Gatein Portal

Phiên bản 6.1.0 trở về sau

7

Phần mềm văn phòng

7.1

OpenOffice

Phiên bản 2.4 đến 3.4

7.2

LibreOffice

Phiên bản 4.1.3 trở về sau

8

Phần mềm thư điện tử máy trạm

8.1

Mozilla Thunderbird

Phiên bản 24.6.0 trở về sau

9

Phần mềm trình duyệt Web

9.1

Mozilla Firefox

Phiên bản 30.0 trở về sau

9.2

Chromium

Phiên bản 33.0 trở về sau

10

Phần mềm tiện ích

Phần mềm bộ gõ tiếng Việt

10.1

Unikey

10.2

Bogo

Phiên bản 0.3 trở về sau

Phần mềm nén và giải nén

10.3

7Zip

Phiên bản 9.20 trở về sau

Phần mềm chỉnh sửa ảnh

10.4

GIMP

Phiên bản 2.8.10 trở về sau

11

Phần mềm an toàn thông tin

Phần mềm diệt virus

11.1

ClamAV

Phiên bản 0.98 trở về sau

Phần mềm theo dõi và giám sát mạng

11.2

Cacti

Phiên bản 0.8.8b trở về sau

Phần mềm phát hiện tấn công mạng

11.3

Snort

Phiên bản 2.9.5 trở về sau


 

 

  Thông tin chi tiết
Tên file:
Thông tư 20/2014/TT-BTTTT
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Bộ TT&TT
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Văn bản pháp luật
Gửi lên:
09/12/2014 22:39
Cập nhật:
06/12/2018 13:43
Người gửi:
bichngoc
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
101,5 KB
Xem:
10479
Tải về:
38
  Tải về
Từ site Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam - VINADES.,JSC:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
QC tai nhanh HSMT
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây