QC huong dan su dung dauthau.info

Thông tư 01/2011/TT-BTTTT

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/2011/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 04 tháng 01  năm 2011
 
THÔNG TƯ
Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật
về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

 
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin,
QUY ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
Điều 2. Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng để làm căn cứ trong thực hiện khảo sát, thiết kế sơ bộ khi chuẩn bị đầu tư và thiết kế thi công khi thực hiện đầu tư trong các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Điều 3. Các hệ thống thông tin đang hoạt động hoặc triển khai trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành cần được rà soát và có lộ trình chuyển đổi, nâng cấp phù hợp với quy định về áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Điều 4. Cục Ứng dụng công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật công bố kèm theo Thông tư này.
Điều 5. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02/2011 và thay thế Quyết định số 20/2008/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
Điều 6. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT;
- Ban Chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TT&TT:
  + Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
  + Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, ƯDCNTT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
                            
 
Nguyễn Minh Hồng
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

DANH MỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

(Công bố kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT
Ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 
Số TT Loại
tiêu chuẩn
Ký hiệu
tiêu chuẩn
Tên đầy đủ của
tiêu chuẩn
Quy định
áp dụng
1 Tiêu chuẩn về kết nối      
1.1 Truyền siêu văn bản HTTP v1.1 Hypertext Transfer Protocol version 1.1 Bắt buộc áp dụng
1.2 Truyền tệp tin FTP
 
File Transfer Protocol
 
Bắt buộc  áp dụng một hoặc cả hai
tiêu chuẩn
HTTP v1.1 Hypertext Transfer Protocol version 1.1
WebDAV Web-based Distributed Authoring and Versioning Khuyến nghị áp dụng
1.3 Truyền, phát luồng âm thanh/ hình ảnh RTSP Real-time Streaming Protocol Khuyến nghị áp dụng
RTP Real-time Transport Protocol Khuyến nghị áp dụng
RTCP Real-time Control Protocol Khuyến nghị áp dụng
1.4 Truyền thư điện tử SMTP/MIME Simple Mail Transfer Protocol/Multipurpose Internet Mail Extensions Bắt buộc áp dụng
1.5 Cung cấp dịch vụ truy cập
hộp thư
POP3
 
Post Office Protocol version 3 Bắt buộc áp dụng cả hai tiêu chuẩn đối với máy chủ
IMAP 4rev1 Internet Message Access Protocol version 4
revision 1
1.6 Truy cập
thư mục
LDAP v3 Lightweight Directory Access Protocol version 3 Bắt buộc áp dụng
1.7 Dịch vụ
tên miền
DNS Domain Name System Bắt buộc áp dụng
1.8 Dịch vụ nhóm tin tức NNTP Network News Transfer Protocol Bắt buộc áp dụng
1.9 Giao vận mạng có kết nối TCP Transmission Control Protocol Bắt buộc áp dụng
1.10 Giao vận mạng không kết nối UDP User Datagram Protocol Bắt buộc áp dụng
1.11 Liên mạng LAN/WAN IPv4 Internet Protocol version 4 Bắt buộc áp dụng
IPv6 Internet Protocol version 6 Khuyến nghị áp dụng
1.12 Mạng cục bộ không dây IEEE 802.11g Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11g Bắt buộc áp dụng
    IEEE 802.11n Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11n Khuyến nghị áp dụng
1.13 Truy cập Internet với thiết bị
không dây
WAP v2.0 Wireless Application Protocol version 2.0
 
Bắt buộc áp dụng
1.14 Dịch vụ truy cập từ xa
 
 
 
SOAP v1.2
 
Simple Object Access Protocol version 1.2 Bắt buộc  áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn
WSDL v1.1
 
Web Services Description Language version 1.1
UDDI v3
 
Universal Description, Discovery and Integration version 3
WMS v1.3.0 OpenGIS Web Map Service version 1.3.0 Bắt buộc áp dụng
1.15 Dịch vụ đồng bộ thời gian NTP v3 Network Time Protocol version 3 Bắt buộc áp dụng
2 Tiêu chuẩn về tích hợp
dữ liệu
     
2.1 Ngôn ngữ định dạng văn bản
 
 
XML v1.0 (5th Edition)
 
Extensible Markup Language version 1.0 (5th Edition)
 
Bắt buộc áp dụng
    XML v1.1
 
Extensible Markup Language version 1.1
 
2.2 Ngôn ngữ định dạng văn bản cho giao dịch điện tử ebXML v2.0 Electronic Business XML version 2.0 Bắt buộc áp dụng
2.3 Định nghĩa các lược đồ trong văn bản XML XML Schema v1.0 XML Schema version 1.0 Bắt buộc áp dụng
2.4 Biến đổi
dữ liệu
XSL v1.1 Extensible Stylesheet Language version 1.1 Bắt buộc áp dụng
2.5 Mô hình hóa đối tượng UML v2.0 Unified Modelling Language version 2.0 Khuyến nghị áp dụng
2.6 Mô tả tài nguyên dữ liệu RDF Resource Description Framework Khuyến nghị áp dụng
2.7 Trình diễn bộ kí tự UTF-8
 
8-bit Universal C-haracter Set (UCS)/Unicode Transformation Format Bắt buộc áp dụng
2.8 Khuôn thức trao đổi thông tin địa lí GML v3.2.1 Geography Markup Language version 3.2.1 Bắt buộc áp dụng
2.9 Truy cập và cập nhật các thông tin địa lí WFS v1.1.0 Web Feature Service version 1.1.0 Bắt buộc áp dụng
2.10 Trao đổi dữ liệu đặc tả tài liệu XML XMI v 2.1 XML Metadata Interchange version 2.1 Khuyến nghị áp dụng
3 Tiêu chuẩn về truy cập
thông tin
     
3.1 Chuẩn nội dung web HTML v4.01 Hypertext Markup Language version 4.01 Bắt buộc áp dụng
3.2 Chuẩn nội dung web
mở rộng
XHTML v1.1 Extensible Hypertext Markup Language
version 1.1
Bắt buộc áp dụng
3.3 Giao diện người dùng CSS2 Cascading Style Sheets Language Level 2 Bắt buộc  áp dụng một trong hai
tiêu chuẩn
XSL v1.1 Extensible Stylesheet Language version 1.1
3.4 Văn bản (.txt) Định dạng Plain Text (.txt): Dành cho các tài liệu cơ bản không có cấu trúc Bắt buộc áp dụng
(.rtf) v1.8, v1.9.1 Định dạng Rich Text (.rtf) phiên bản 1.8, 1.9.1: Dành cho các tài liệu có thể trao đổi giữa các nền khác nhau Bắt buộc  áp dụng
(.pdf) v1.4, v1.5, v1.6, v1.7 Định dạng Portable Document (.pdf) phiên bản 1.4, 1.5, 1.6, 1.7: Dành cho các tài liệu chỉ đọc Bắt buộc  áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn
(.doc) Định dạng văn bản Word của Microsoft (.doc) phiên bản  Word 1997-2003
(.odt) v1.0 Định dạng Open Document Text (.odt) phiên bản 1.0
3.5 Bảng tính (.csv) Định dạng Comma Separated Variable/Delimited (.csv): Dành cho các bảng tính cần trao đổi giữa các ứng dụng khác nhau. Bắt buộc áp dụng
(.xls) Định dạng bảng tính Excel của Microsoft (.xls) phiên bản Excel 1997-2003
 
Bắt buộc  áp dụng một hoặc cả hai
tiêu chuẩn
(.ods) v1.0 Định dạng Open Document Spreadsheets (.ods) phiên bản 1.0
 
3.6 Trình diễn (.htm) Định dạng Hypertext Document (.htm): cho các trình bày được trao đổi thông qua các loại trình duyệt khác nhau
 
Bắt buộc áp dụng
(.pdf) Định dạng Portable Document (.pdf): cho các bài trình bày lưu dưới dạng chỉ đọc
 
Bắt buộc  áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn
(.ppt) Định dạng PowerPoint (.ppt) của Microsoft phiên bản PowerPoint 1997-2003
 
(.odp) v1.0 Định dạng Open Document Presentation (.odp) phiên bản 1.0
 
3.7 Ảnh đồ họa JPEG Joint Photographic Expert Group (.jpg) Bắt buộc  áp dụng một, hai, ba hoặc cả bốn tiêu chuẩn
 
GIF v89a Graphic Interchange (.gif) version 89a
TIFF Tag Image File (.tif)
PNG Portable Network Graphics (.png)
3.8 Ảnh gắn với toạ độ địa lý GEO TIFF A standard Tagged Image File Format for GIS applications Bắt buộc áp dụng
3.9 Phim ảnh,
âm thanh
MPEG-1 Moving Picture Experts Group–1 Khuyến nghị áp dụng
MPEG-2 Moving Picture Experts Group–2 Khuyến nghị áp dụng
MP3 MPEG-1 Audio Layer 3 Khuyến nghị áp dụng
AAC Advanced Audio Coding Khuyến nghị áp dụng
3.10 Luồng phim ảnh, âm thanh (.asf), (.wma), (.wmv) Các định dạng của Microsoft Windows Media Player (.asf), (.wma), (.wmv) Khuyến nghị áp dụng
(.ra), (.ram), (.rm), (.rmm) Các định dạng Real Audio/Real Video (.ra), (.ram), (.rm), (.rmm) Khuyến nghị áp dụng
(.avi), (.mov), (.qt) Các định dạng Apple Quicktime (.avi), (.mov), (.qt) Khuyến nghị áp dụng
3.11 Hoạt họa GIF v89a Graphic Interchange (.gif) version 89a Khuyến nghị áp dụng
(.swf) Định dạng Macromedia Flash (.swf) Khuyến nghị áp dụng
(.swf) Định dạng Macromedia Shockwave (.swf) Khuyến nghị áp dụng
(.avi), (.mov), (.qt) Các định dạng Apple Quicktime (.avi), (.mov), (.qt) Khuyến nghị áp dụng
3.12 Chuẩn nội dung cho thiết bị di động WML v2.0 Wireless Markup Language version 2.0 Bắt buộc áp dụng
3.13 Bộ ký tự và
mã hóa
ASCII
 
American Standard Code for Information Interchange Bắt buộc áp dụng
3.14 Bộ ký tự và mã hóa cho
tiếng Việt
TCVN 6909:2001 TCVN 6909:2001 “Công nghệ thông tin - Bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bit” Bắt buộc áp dụng
3.15 Nén dữ liệu Zip Zip (.zip)
 
 
Bắt buộc  áp dụng một hoặc cả hai
tiêu chuẩn
 
GNU Zip v4.3 GNU Zip (.gz) version 4.3
 
 
3.16 Ngôn ngữ kịch bản phía
trình khách
ECMA 262 ECMAScript version 3 (3rd Edition) Bắt buộc áp dụng
3.17 Chia sẻ nội dung web RSS v1.0
 
RDF Site Summary
version 1.0
Bắt buộc  áp dụng một trong hai
tiêu chuẩn
RSS v2.0 Really Simple Syndication version 2.0
ATOM v1.0 ATOM version 1.0 Khuyến nghị áp dụng
3.18 Chuẩn kết nối ứng dụng cổng thông tin
điện tử
JSR 168
 
Java Specification Requests 168 (Portlet Specification) Bắt buộc  áp dụng
JSR 286
 
Java Specification Requests 286 (Portlet Specification) Khuyến nghị áp dụng
WSRP v1.0 Web Services for Remote Portlets version 1.0 Bắt buộc  áp dụng
WSRP v2.0 Web Services for Remote Portlets version 2.0 Khuyến nghị áp dụng
4 Tiêu chuẩn
về an toàn thông tin
     
4.1 An toàn thư điện tử S/MIME v3.2
 
Secure Multi-purpose Internet Mail Extensions version 3.2
 
Bắt buộc áp dụng
Open PGP Open PGP
 
Khuyến nghị áp dụng
4.2 An toàn tầng giao vận SSH v1.0
 
Secure Shell version 1.0 Bắt buộc  áp dụng một trong hai
tiêu chuẩn
SSH v2.0 Secure Shell version 2.0
 
 
SSL v3.0
 
Secure Socket Layer version 3.0 Bắt buộc  áp dụng một trong hai
tiêu chuẩn
TLS v1.2 Transport Layer Security version 1.2
4.3 An toàn truyền tệp tin HTTPS  Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer Bắt buộc  áp dụng một hoặc cả hai
tiêu chuẩn
FTPS File Transfer Protocol over Secure Socket Layer
4.4 An toàn truyền thư điện tử SMTPS Simple Mail Transfer Protocol over Secure Socket Layer Bắt buộc áp dụng
4.5 An toàn dịch vụ truy cập
hộp thư
POPS Post Office Protocol over Secure Socket Layer Bắt buộc  áp dụng một hoặc cả hai
tiêu chuẩn
IMAPS Internet Message Access Protocol over Secure Socket Layer
4.6 An toàn dịch vụ DNS DNSSEC Domain Name System Security Khuyến nghị áp dụng
4.7 An toàn
tầng mạng
IPsec - IP ESP Internet Protocol security với IP ESP Bắt buộc áp dụng
4.8 An toàn thông tin cho mạng không dây
Wi-fi
WPA2 Wi-fi Protected Access 2 Bắt buộc áp dụng
4.9 Giải thuật
mã hóa
AES Advanced Encryption Standard Khuyến nghị áp dụng
3DES Triple Data Encryption Standard Khuyến nghị áp dụng
RSA Rivest-Shamir-Adleman Khuyến nghị áp dụng
4.10 Giải thuật chữ ký số RSA Rivest-Shamir-Adleman for Digital Signature Bắt buộc áp dụng
4.11 Giải thuật băm cho chữ ký số SHA-2 Secure Hash Algorithms-2 Khuyến nghị áp dụng
4.12 Giải thuật truyền khóa RSA-KEM Rivest-Shamir-Adleman - KEM (Key Encapsulation Mechanism) Key Transport Algorithm Bắt buộc áp dụng
4.13 Giải pháp xác thực người
sử dụng
SAML v2.0 Security Assertion Markup Language version 2.0 Khuyến nghị áp dụng
4.14 An toàn trao đổi bản tin XML XML Encryption Syntax and Processing XML Encryption Syntax and Processing Bắt buộc áp dụng
XML Signature Syntax and Processing XML Signature Syntax and Processing Bắt buộc áp dụng
4.15 Quản lý khóa công khai bản tin XML XKMS v2.0 XML Key Management Specification version 2.0 Khuyến nghị áp dụng
4.16 Giao thức an toàn thông tin cá nhân P3P v1.0 Platform for Privacy Preferences Project
version 1.0
Khuyến nghị áp dụng
4.17 Hạ tầng khóa công khai PKI Public Key Infrastructure Khuyến nghị áp dụng
4.18 An toàn cho dịch vụ web WS-Security v1.1 Web Services Security version 1.1 Khuyến nghị áp dụng
 

 

  Thông tin chi tiết
Tên file:
Thông tư 01/2011/TT-BTTTT
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
BTTTT
Website hỗ trợ:
http://mic.gov.vn
Thuộc chủ đề:
Văn bản pháp luật
Gửi lên:
06/09/2011 03:22
Cập nhật:
06/09/2011 03:30
Người gửi:
thehung
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
449 KB
Xem:
3018
Tải về:
28
  Tải về
Từ site Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam - VINADES.,JSC:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Quang cao giua trang
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây