Quang cao giua trang

Quyết định 993/QĐ-BTTTT

Số hiệu 993/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Chi tiết văn bản
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 993/QĐ-BTTTT
Hà Nội, ngày 01 tháng 7  năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH
Công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
  Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của   Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;
Xét đề nghị của Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
 
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ (để b/c);
- BCĐ quốc gia về CNTT;
- BCĐ CNTT của cơ quan Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cổng TTĐT Chính phủ, Công báo;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ BTTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, website Bộ;
- Lưu: VT, KHTC, Cục ƯD CNTT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Minh Hồng
 
Ngày ban hành 01/07/2011
Ngày có hiệu lực 01/07/2011 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Download QD993.doc   
 QD993.odt    
QD993.pdf    
QD993_kem phu luc.zip    
 

  Thông tin chi tiết
Tên file:
Quyết định 993/QĐ-BTTTT
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
http://mic.gov.vn/
Thuộc chủ đề:
Văn bản pháp luật
Gửi lên:
07/05/2014 11:14
Cập nhật:
07/05/2014 11:17
Người gửi:
trantinh
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
46.00 KB
Xem:
3111
Tải về:
10
  Tải về
Từ site Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam - VINADES.,JSC:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
QC tai nhanh HSMT
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây